Κυριακή, 18 Απριλίου 2010

I 'm blue

http://www.youtube.com/watch?v=68ugkg9RePc


Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

^D

login: root
password: 

[root ~]$ ifdown cell0
[root ~]$ killall -SIGHUP -u manolis
[root ~]$ who
root   tty1     2010-04-13 02:05

Παρασκευή, 2 Απριλίου 2010

acpi sensors :-]

#!/bin/bash

clear; 
cd /sys/class/hwmon/hwmon0; 

while true; do 
  echo -ne "\033[H"; 
  for label in *_label; do 
    name="${label%_label}"; 
    val="${name}_input"; 
    echo "$(cat "$label"): $(cat "$val") "; 
  done; 
  sleep 1; 
done